Mezinárodní odborný workshop Regionální a národní identita

Interaktivní multidisciplinární odborný workshop pro přední odborníky ve středoevropském prostoru, který se věnuje vymezení nových směrů ve vývoji identity, soudržnosti obyvatel s územím a sídelní struktury ve středoevropském prostoru ve 21. století.

Termín: 16. 10. 2019

Místo: Muzeum Těšínska, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín

Jednací jazyk: čeština, slovenština, polština

RECENZOVANÝ SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍHO ODBORNÉHO WORKSHOPU

Editoři:

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D., ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.

PhDr. Oľga Šrajerová, CSc., Slezské zemské muzeum

Recenzenti:

Doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc., Ústav veřejné správy a regionální politiky, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

Mgr. Lucia Heldáková, Ph.D., Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Citační vzor: Hruška, L., Šrajerová, O. (eds.). Regionální a národní identita. Recenzovaný sborník z mezinárodního odborného workshopu. Konaný dne 16. 10. 2019 v Českém Těšíně. Ostrava: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., 2019.

Regionální a národní identita. Mezinárodní odborný workshop konaný dne 16. 10. 2019 v Českém Těšíně

© 2019 ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.

ISBN: 978-80-87955-08-6

OBSAH SBORNÍKU

I.             BLOK: VÝZKUM IDENTITY SLEZSKA

I.I            SLEZSKO A ČESKÉ SLEZSKO | Zbyšek Ondřeka

I.II          LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ IDENTITA VERSUS NÁRODNÍ A STÁTNÍ IDENTITA. HISTORICKÝ EXKURZ NA PŘÍKLADECH SLEZSKA A MORAVY. | Pavel Kladiwa

I.III         VÝVOJ SLIEZSKEJ IDENTITY – POROVNANIE DLHODOBÝCH SOCIOLOGICKÝCH VÝSKUMOV (1967 – 2018) | Oľga Šrajerová

I.IV         ÚZEMNÍ IDENTITA VE SLEZSKU V SOUČASNOSTI – ROZDÍLY V ÚZEMÍ A ROZDÍLY MEZI GENERACEMI | Lubor Hruška, Andrea Hrušková   

II.            BLOK: LIDÉ V ÚZEMÍ (ZMĚNA PROSTOROVÉHO USPOŘÁDANÍ SÍDEL A JEHO VZTAH K ÚZEMÍ)

II.I          TRADIČNÍ TYPY VENKOVSKÝCH SÍDEL ČESKÉHO SLEZSKA | Dagmar Saktorová

II.II         VIDIECKY PRIESTOR, VIDIECKE SÍDLA A VIDIECKE SPOLOČENSTVO NA SLOVENSKU PO ROKU 2000 | Ľubomír Falťan

II.III        PŘÍSPĚVEK KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE (CLLD) K FORMOVÁNÍ REGIONÁLNÍ IDENTITY A ROZVOJI VENKOVA | Richard Nikischer

II.IV       Změny v krajině při výstavbě Košicko-bohumínské dráhy | Zbyšek Ondřeka

III.          BLOK: NÁRODNÍ A REGIONÁLNÍ IDENTITA VE STŘEDOEVROPSKÉM PROSTORU

III.I         ETNICKÁ IDENTITA AKO DIFERENČNÝ FAKTOR POHĽADU NA DEJINY A SPOLOČNOSŤ | Štefan Šutaj

III.II        ETNICKÉ HRANICE V GEOGRAFICKÉM PROSTORU: JAK JE MAPOVAT? | Tadeusz Siwek

III.III      AKTIVNÍ HRANICE JAKO FORMA EVROPEIZACE OBČANSKÉ VEŘEJNOSTI. ZPRÁVA Z VÝZKUMU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE VE DVOU TROJZEMNÍCH EUROREGIONECH | Karel B. Müller; Luděk Fráně; Dan Kný; Kamil Fleissner

III.IV      VÝZNAM TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY PRI VYTVÁRANÍ REGIONÁLNEJ/LOKÁLNEJ IDENTITY | Zuzana Beňušková

III.V       PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI A WYTWARZANIE TOŻSAMOŚCI GRUPOWEJ NA PRZYKŁADZIE MIEJSC PAMIĘCI NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM | Andrzej Kasperek

III.VI      TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGICZNEJ | Anna Śliz; Marek S. Szczepański

III.VII     PREPLETENCE IDENTITY A JAZYKA V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE (POHĽAD SOCIÁLNOPSYCHOLOGICKÝ) | Magda Petrjánošová; Alicja Ewa Leix

Kompletní recenzovaný sborník projektu je ke stažení zde.

One thought on “Mezinárodní odborný workshop Regionální a národní identita

Comments are closed.