Regionální identita

Na výzkumu národní a regionální/územní identita se bude podílet Slezské zemské muzeum a vědecko-výzkumný ústav ACCENDO, kteří se této tématice dlouhodobě věnují. Podstatou regionální/územní identity je vazba k určitému území, při jejím formování hraje nejdůležitější roli prostorový aspekt. Regionální identitu chápeme jako vztah jedince k regionu, zároveň jako reflexi regionu v jeho paměti a každodenní zkušenosti a rovněž jako formu jeho identifikace s daným regionem. Je jedinou dimenzí lidské identity, která se může v průběhu života měnit.

Regionální identita se vztahuje k různě vymezeným územím (místo, větší územní celek), které nevnímáme jen jako přírodní prostředí, ale bereme do úvahy i sociální obsah, mezilidské vztahy, zážitky a vzpomínky, čili sociokulturní systém místa a lidí, kteří v tomto prostoru žijí. Vazbu na místo vnímáme jako fenomén, který se skládá z vícero složek, podstatné z nich jsou emocionální a kognitivní. (viz Roubal, 2013 Lášticová a Bianchi, 2001:3, Zich, 2003:13).

Nejdůležitějším prvkem regionální identity je individuální identifikace s regionem, skupinové vědomí rozdělení na my a oni, důležité je ztotožnění se obyvatel s institucionálními praktikami, diskurzem a symbolikou, stejně jako míra jejich participace na věcech veřejných, péče o životní prostředí, stabilita politických preferencí, která se projevuje ve volbách na jednotlivých úrovních, atd. Dalším prvkem regionální identity obyvatel je vztah k území, konkrétně k místu a prostoru, akceptace specifického stylu oblékání, mravů a zvyků, stejně tak jako jazyka, nářečí a dialektu. Determinantou regionální identity je znalost hodnot okolního přírodního prostředí. K identifikaci s regionem patří rovněž náboženské vyznání. Při vytváření regionální identity je velmi důležitý vztah k historii a dění v regionu, spolupráce a ekonomické zapojení, stejně jako vzory ve stavebnictví a architektonických řešeních, které v regionu převládají. (viz Szczepanski a Śliz2007; Nikischer, 2014:383)

Základním smyslem identity obyvatel v prostoru a čase je posilování vědomí kontinuity vývoje. Naše vědomí identity, s jakoukoliv hierarchickou úrovní prostoru, je součástí šíře vnímané vůle jednotlivých generací po kontinuitě. Jedná se svým způsobem o přenos vědomí v čase. Tento proces se realizuje prostřednictvím široce akceptované a realizované lidské kultury s jejími objektivními i subjektivními projevy. Nedílnou součástí a smyslem identity člověka je hledání, navazování a pokračování své vlastní dějinné existence.

Územní identita obyvatel, stejně jako jejich sociální paměť je odrazem komplexně pojaté prostorové a časové kontinuity změn. Tvorbu, smysl, funkci a význam územní identity chápeme s širších historických souvislostech jako fenomén vznikající z faktů obsažených v lidské paměti (Vencálek, 2003:18-19)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *